Hizmet Standartlarımız

Hizmet Standartlarımız

BEYŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 İmar Durum Belgesi (ÇAP) ve Ölçü Krokisi 1- İmar Durum Belgesi talep dilekçesi
2- Tapu sureti (yoksa arsa tahsis sözleşmesi)
3- Harç makbuzu fotokopisi
1 GÜN
2 Aplikasyon 1- Aplikasyon Talep Dilekçesi
2- Uygulanacak Aplikasyon Plan Örneği
3- Harç makbuzu fotokopisi
1 GÜN
3  İş yeri Faaliyet yazısı, Arsa Tahsis Yazısı, Adres Değişikliği,Adres  Tespit Yazısı,Rayiç Bedel Yazısı,Tapu ile ilgili Yazılar 1- Talep Dilekçesi
2- Tapu sureti (yoksa arsa tahsis sözleşmesi)veya kiracı ise kira sözleşmesi
1 GÜN
4 Satış, İpotek, Cins Tashihi Hakkında Görüş Bildirilmesi 1- Tapu Müdürlüğünden gönderilen konuyla ilgili görüş istenen yazı 1 GÜN
5 Tapu Verme 1- Talep Dilekçesi
2- Yapı Kullanma İzin Belgesi
15 GÜN
6 İfraz – Tevhit 1- Talep Dilekçesi
2- Sanayi Bölgesi içerisinde tapusu olan firmaların ifraz tevhit talebi halinde tapularının aslı veya nüshası
3- 6 Adet İfraz ve Tevhit Dosyası
45 GÜN
7 Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyon (RMS-C) Talebi 1- İstasyon Başvuru Dilekçesi
2- Avan Proje:
-Yatay Plan,
-İzometrik Çizim,
-Tüketim Miktarları Tablosu
4 SAAT
8 Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyon (RMS-C) Protokolü ve temini 1- Peşinat
2- Kaşe (Protokolü Yapan Firmaya veya şahsa ait)
3- İmza Sirküleri
60 GÜN
9 Doğalgaz Satış Sözleşmesi 1- Güvence Bedeli
2- Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş ve Son Değişiklik)
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Sanayi Odası Kaydı Fotokopisi
5- İmza Sirküleri (Sözleşmeyi imzalayacak kişiye ait)
6- Kimlik Fotokopisi
7- Kaşe (Sözleşmeyi yapan şirket ya da şahsa ait)
8- Yetki Belgesi Fotokopisi
9- Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan Ruhsatı)
10- Kira Kontratının Bir Örneği (Kiracılar için)
11- Damga Vergisi
4 SAAT
10 Elektrik ve su abonelikleri 0- Güvence Bedeli
1- Abonelik talep dilekçesi
2- Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve Son Değişiklik)
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Sanayi Odası Kaydı Fotokopisi (Yoksa Ticaret Oda kaydı)
5- İmza Sirküleri (Sözleşmeyi imzalayacak kişiye ait)
6- Kimlik fotokopisi
7- Kaşe (Sözleşmeyi Yapan Firmaya veya şahsa ait)
8- Yetki Belgesi Fotokopisi
9- İnşaat Ruhsatı ’nın bir örneği (İnşaat/Şantiye için sözleşme yapmak isteyen firmalar için gerekli)
10- Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin bir örneği (Üretimde elektrik kullanmak isteyen firmalar için gerekli)
11- Damga Vergisi
2 GÜN
11 Katılımcıların yerlerini Kiralaması Kiralama halinde;
a- Kiralayandan;
1- Yeni tarihli tapu tescil belgesi,
2- Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, (Noter Onaylı)
3- Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
4- Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
5- Kiracının OSB’ye karşı doğacak her türlü sorumluluğuna müşterek müteselsil sorumlu olduğuna dair, Yönetmeliğin EK-4 sayılı ekinde yer alan noter tasdikli taahhütname, (Noter Onaylı)
b- Kiracıdan;
1- Ticaret sicili memurluğundan onaylı faaliyet belgesi,
2- Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, (Noter Onaylı)
3- Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
4- Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler,
5- OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu,
6- Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
7- OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname
8- ÇED Belgesi
15 GÜN
12 Yapı Kullanma İzin Belgesi 1- Dilekçe
2- SGK İlişiksizlik Belgesi
3- OSB Tarafından Yapı Kontrolü
4- Maliye Vergi İlişiksizlik Belgesi
5- Yapı Sahibi, Müteahhit, Şantiye Şefi, Yapı Denetim ve Proje Müellifi Gelerek İmzalarının Tamamlanması
15 GÜN
13 Yapı Ruhsat 1- Dilekçe
2- Yapı Sahibi Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Arsa Tahsis Sözleşmesi
4- Onaylı İmar Durum Belgesi
5- Onaylı Ölçü krokisi
6- ÇEDRaporu
7- Zemin Etüt Raporu
8- Mimari Proje (En Az 4 Adet) (A4 Boyutunda Şematik Kesit)
9- Statik Proje (En Az 4 Adet)
10- Mekanik Proje (En Az 4 Adet)
11- Elektrik Ve Telekom Projesi (En Az 4 Adet)
12- Proje Müellifleri Taahhütnameleri
13- Fenni Mesul Taahhütnameleri
14- Fenni mesul sicil durum belgeleri
15- Yapı Müteahhit Sözleşmesi
16- Yapı Müteahhit İmza Sirküsü
17- Yapı Müteahhit Sicil Belgesi
18- Yapı Müteahhit Vergi Levhası
19- Şantiye Şefi Sözleşmesi
20- Şantiye Şefi İmza Sirküsü
21- Şantiye Şefi İkametgâh Örneği
22- Şantiye Şefi Taahhütnamesi
23-Yapıya İlişkin Bilgi Formu Belgesi
24- Yapı Denetim Makbuzu
25- Yapı Denetim Sözleşmesi
26- Yapı Denetim Taahhütnamesi
27- Yapı Denetim İzin Belgesi
28- Yapı Denetim Yetkilisinin İkametgâh Örneği
29- Yapı Denetim Yetkilisinin İmza Sirküsü
30- Damga Vergisi Makbuzu veya Defter Fotokopisi
31- Proje Kontrol Formları
15 GÜN
14 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı 1- İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatının verilmesi için Dilekçe
2- Başvuru Formu  (İ.A.Ç.R.Y. ÖRNEK 2)
3- Tapu sureti (yoksa arsa tahsis sözleşmesi) veya kira ise kira sözleşmesi
4- Yapı kullanma izni
5- İmza sirküleri
6- Tesisin Kurulu gücünü gösteren kapasite raporu
7- Şirket kuruluş, unvan ve ana sözleşmesini içeren Ticaret Sicil Gazetesi sureti
8- ÇED belgesi(ÇED olumlu, ÇED gerekli değildir, ÇED kapsamında değildir) belgelerinden birisi getirilir
9- Çevre izni
10- İtfaiye raporu
11- Deşarj iznine tabi ise belgesi
12- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.(Madde 25)(Noterden yapılmış mesul müdür sözleşmesi ve diploma sureti istenir)
13- Vergi Levhası
14- Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası veya Sanayi Odası)
15- Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası veya Sanayi Odası)
16- Tüm belgeler tamamlanıp ruhsat alma aşamasına gelindiğinde arsa alanı üzerinden 1 TL harç belediye adına tahsil edilerek ruhsat verilir. (OSB’ye yatırılacak Belediye Adına tahsil ediliyor – Maksimum 5000 TL)
15 GÜN
15 Kanalizasyon Bağlantı Kalite Kontrol İzni 1- Kanalizasyon Bağlantı İzni Başvuru Formu (Firma sahibi başvuru dilekçesi alındığında firma yetkilisine verilir)
2- Tesis Proses akım şeması
3- Kanalizasyon ve Yağmursuyu akım şeması
4- Prosesten kaynaklı atıksuyu bulunmuyor ise Firmanın kendi taahhütnamesi
5- Firmanın prosesten kaynaklı atıksuyu bulunması durumunda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ilgili sektörüne göre alınacak atıksu analiz raporuFirmanın prosesten kaynaklı atıksuyu bulunmaması durumunda evraklarını teslim tarihinden itibaren 3 GÜN
Firmanın prosesten kaynaklı atıksuyu bulunması durumunda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği`nce başvuru formu ve ilgili evraklar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü`ne gönderilmekte ve Uygun bulunması durumunda bağlantı izin belgesi verilebileceği ile ilgili Mahalli Çevre Kurul Kararı alınmaktadır. Kararın Müdürlüğümüze bildirilmesi müteakip 3 GÜN
3 GÜN